• Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) — набір стандартів та інтерпретацій, що регламентують правила складання фінансової звітності. У більшості країн Європи звітність відповідно до МСФЗ зобов'язані готувати компанії, чиї цінні папери торгуються на біржі.

В Україні відповідно до ст. 12 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» такі компанії зобов'язані вести облік за МСФЗ:

 • представляють суспільний інтерес (див.нижче)
 • публічні акціонерні товариства
 • підприємства, що здійснюють діяльність у видобувних галузях
 • підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України

Підприємствами, що становлять суспільний інтерес, є:

 • емітенти, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або за цінними паперами яких здійснено публічну пропозицію
 • банки
 • страховики
 • недержавні пенсійні фонди
 • інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств і малих підприємств)
 • великі підприємства

Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств і показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають, як мінімум двом з наступних критеріїв:

 • балансова вартість активів — більш 20 млн. євро
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — більш 40 млн. євро
 • середня кількість працівників — більше 250 чоловік

Крім перерахованих вище категорій, для яких ведення обліку за МСФЗ є обов'язковим, компанії можуть самостійно прийняти рішення про перехід на модель обліку за Міжнародними стандартами.

Послуги BDO за МСФЗ:

 • перехід на ведення обліку за МСФЗ
 • трансформація звітності
 • навчання

 

Завантажити брошуру з МСФЗ

Завантажити брошуру «Фінансова звітність у форматі iXBRL»